Over UFO's:
HET UFO-FENOMEEN:

Sommige mensen op deze planeet zijn er zeker van dat op dit moment UFO's de aarde bezoeken. De meeste mensen vinden dit een absurde bewering van een marginale groep waarvan de leden voornamelijk gek zijn. Deze visie wordt gesteund door vertegenwoordigingen van regeringen die zweren dat UFO's niet bestaan en ze hebben kilo's zeer geclassificeerd materiaal om dit te bewijzen. De voorstanders van UFO's wijzen er terecht op dat geen enkele regering geheime bestanden nodig heeft over iets dat niet bestaat. Ze vinden het net zo absurd dat regeringen tezelfdertijd weigeren om dergelijke bestanden vrij te geven omdat dan de nationale veiligheid in gevaar zou komen. De meeste mensen hebben nog geen moment nagedacht over deze lichtelijke inconsistentie; ze handelen volgens het partijbeleid in de veronderstelling dat de regering niet liegt en het wel het beste zal weten.

De Ashtar Command wil graag rust brengen in deze zaak. Zij die het UFO-fenomeen enkel vanuit dit standpunt bekijken, verliezen zicht op het grotere plaatje, ze zijn nog steeds geintrigeerd door driedimensionale fenomenen en missen dientengevolge de boot terwijl ze op de uitkijk staan op zoek naar ruimtevaartuigen. Zij die geloven dat er niets te geloven valt zijn eigenlijk gehersenspoeld doordat men van officiele zijde geen geloof hecht aan de zaak...

Natuurlijk bestaan er driedimensionale voertuigen van andere planeten. Het zijn echter niet de schepen waardoor jullie je volledig in beslag laten nemen. Als een object "geidentificeerd" wordt als een niet geidentificeerd vliegend object, is het niet een van de vaartuigen die wij besturen, en ook niet een lid van de Ashtar Command of de Broeder/Zusterschap van Licht.

Onze vaartuigen zijn niet driedimensionaal. Op dit moment zijn ze overal in jullie nabijheid gepositioneerd. Maar vrees niet, alleen om U bij te kunnen staan in de moeilijke tijden waar jullie planeet doorheen zal gaan, met onze raad en onze onvoorwaardelijke liefde.

Het is niet onze bedoeling om jullie driedimensionale ervaring te bagatelliseren of de voertuigen die de derde dimensie doorkruisen in diskrediet te brengen. Er zijn heel veel lieve entiteiten in de derde dimensie die hun bijdragen in deze missie leveren. Wanneer je bewust word, zal je de aanwezigheid van voertuigen uit andere dimensies duidelijk worden en jullie ontzag inboezemen. Als gevolg daarvan zal het twistgesprek over 3-D UFO's aan belangstelling verliezen, net zo als de stomme film jullie niet langer meer in vervoering brengt, of je gedachten bezig houdt.


Maar om zeker te weten dat U begrijpt wat we bedoelen, waar wij het over hebben. geven we nu een korte beschrijving van de dimensies: De derde dimensie is degene waarin jullie nu leven en die jullie nu op weg zijn te verlaten. Jullie beschouwen de derde dimensie als de totale som van de realiteit.

De vierde dimensie wordt door jullie soms, foutief, aangeduid als tijd. Maar vrienden, U vergeet hierbij dat tijd een menselijk verzinsel is.De vierde dimensie is de astrale dimensie en bestaat als een schaduw dimensie van de derde. Net als de derde dimensie is het een dimensie van polariteit en ze wordt bewoond door wat jullie "geesten" noemen en ontlichaamde entiteiten. Deze dimensie is bij jullie uit de gratie geraakt en door de eeuwen heen

gereduceerd tot de rang van een primitief, bijgelovig geloof - een geloof dat in de menselijke mythen aanwezig was totdat jullie "wijzer" werden en het lieten vallen.
De vijfde dimensie verschijnt in jullie symbool systemen als de "hemel" en dat is ze ook vergeleken met jullie derde dimensie. Het is een dimensie van licht en liefde, vrij van alles. De vijfde dimensie is echter niet het

einde van de rij, ze is slechts de volgende stap in jullie planetaire evolutie.De schepping bevat een ontelbaar aantal dimensies, waarvan jullie er velen tegelijkertijd bewonen. Wij hopen dat dit voor jullie wat duidelijkheid brengt in deze zaak.

Ufo's in de geschiedenis

Al sinds mensenheugenis worden er vreemde objecten in de lucht waargenomen. Desondanks valt er dikwijls te lezen dat de eerste melding plaatsvond in op 24 juni 1947, de dag dat de Amerikaanse piloot Kenneth Arnold negen schijfvormige objecten over de bergtoppen zag scheren.

Maar dergelijke voorvallen worden echter ook al in de oudheid beschreven. In de Veda's, de oude hidoeistische geschriften staat bijvoorbeeld geschreven dat vreemde wezens (beschreven als "goden") met vreemdsoortige vliegende
toestellen (vimana's genaamd) uit de "enorme steden" aan de hemel neerdaalden. Deze toestellen worden zelfs zeer nauwkeurig beschreven in deze teksten.

De Hopi's en andere indianenstammen in het oude Amerika beschreven hun ontmoetingen met "blauw-huidige sterre-mensen". In oud-Romeinse kronieken lezen we dat er op een nacht "vlammende schilden" boven het oude Rome hingen. Op het eind van de 19e eeuw en begin deze eeuw werd men opgeschrikt door waarnemingen van "spook-luchtschepen" en "spook-raketten". Interessant zijn ook de verschillende beschrijvingen die mensen gaven (en geven) over de verschijnings-vorm van deze vreemde toestellen.

Deze varieteit is voor sommige onderzoekers genoeg om het fenomeen meer als zijnde psychisch/psygologisch van aard te beschouwen. Hoe anders kon dit fenomeen "zich aanpassen aan onze stand van technologie?" ...Maar, zou het niet ook anders te verklaren kunnen zijn? Denk maar eens even terug aan de "schilden" boven Rome... Is het niet logischer aan te nemen dat mensen het waargenomen onbekende object, als ze het proberen te beschrijven, zullen vergelijken met iets dat voor hen bekend is? En is het dan niet ook logisch dat deze beschrijvingen varieren, mee gaan met hun tijd als het ware? In de tijd van de Zeppelin werden de onbekende objecten derhalve natuurlijk beschreven als luchtschepen.

Een andere oorzaak van de grote verscheidenheid in de beschrijvingen van dit soort fenomenen is zonder meer ook het menselijk vermogen om waar te nemen en/of te onthouden. Het is immers een feit dat mensen die hetzelde hebben gezien, toch vaak geneigd zijn om (onbewust) een sterk afwijkende verklaring af te leggen van het gebeurde.
Een feit dat iedere politie-functionaris ongetwijfeld zal kunnen bevestigen.

UFO's IN DE BIJBEL...?!


Naast alle bovenstaande historische verslagen zijn er volgens sommige onderzoekers zelfs verslagen van close encounters in de bijbel terug te vinden. En inderdaad, in Exodus wordt de vlucht van Mozes en zijn volk "begeleid" door een vreemde wolk die "lichtgaf rondom en donker in het midden" was. Deze wolk bemoeit zich op een gegeven moment zelfs met de toestand door "tussen de Egyptenaren en Mozes en zijn
mensen in te gaan hangen. In het boek van Ezechiel lezen we over zijn ontmoeting met een glanzend toestel dat met veel geraas uit de hemel neerdaalde. Hij ontwaarde een koepel met een "troon". Op die troon bevond zich een menselijk uitziend wezen gekleed in zilver-glanzende kledij. Om deze persoon heen beschrijft Ezechiel regenboog-kleuren. Zag Ezechiel zijn aura?

En wat te denken van de geschiedenis van Lot en de steden Sodom en Gommora?
Toen deze vernietigd zouden worden, aldus de bijbel, daalden er twee licht geklede vreemdelingen neer uit een lichtstraal [engelen]. Deze wezens richtten een staf op hen die te dichtbij hen kwamen. Dit bracht de naderende menigte tot stilstand. De vreemdelingen vertelden Lot en zijn gezin dat zij moesten vluchten, omdat de "toorn van god" de stad zou vernietigen.

Toen Lot nog enkele spullen wilde pakken werd hij echter tegengehouden, daar was geen tijd meer voor. Hoezo geen tijd? Een alziende god zoals die door velen wordt gezien, die dit gezin had willen redden had toch met gemak kunnen zeggen: Oh, ze zijn nog niet zo ver, laat ik even wachten..? Maar dat gebeurde niet. Er was kennelijk echt haast...maar hoezo? Liep er soms al een count-down? Immers is het gebergte (waarheen zij moesten vluchten volgens deze vreemdelingen) een goede schuilplaats is voor een eventuele nucleaire aanval.

En was het niet zo dat Lot en zijn gezin werden gewaarschuwd niet om te kijken? En verviel Lot's vrouw niet accuut tot een hoopje zout en as nadat ze was achter gebleven en wel in de lichtflits had gekeken? Science fiction?
Is het dan niet verbazend dat de resten van deze steden toen zij werden opgegraven bedekt waren met een glazuur-laag. Dit verschijnsel vond men ook op terug bij Hiroshima...

Je kunt ons natuurlijk altijd mailen met al je vragen

of voor een persoonlijke channeling.
Cmd. Andras